הרשמה ותקנון

נהלי ההרשמה

1.קורסי בית הספר יפעלו בחופף לשנת הלימודים בבתי הספר.
2.בחופשות מועדי ישראל לא יתקיימו קורסים.
3.בית הספר מתחייב ל 40 שיעורים בקורס חד שבועי, וכן  80 שיעורים בקורס דו שבועי בשנת הפעילות.
4.פתיחת וסגירת קורסים מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים.
5.הנהלת בית הספר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קורסים/קבוצות.
6.במקרה של ביטול קורס על ידי בית הספר, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
7.משפחה החייבת כספים לבית הספר, לא תורשה להשתתף בפעילות בבית הספר עד לסילוק החוב.
8.עבור המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.
9.ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על פי שיקוליה.
10.המרכז הקהילתי אחראי על תלמידי הקורסים בשעות פעילות הקורס אליו רשום המשתתף.

הנחות:
בית אב הנרשם לשני קורסים ומעלה זכאי להנחה בת 20% לקורס הזול מביניהם, ברישום מקוון-לקבלת ההנחות יש לפנות למזכירות.

ועדת הנחות:
משפחות מעוטות יכולת רשאיות לפנות לוועדת הנחות בבית הספר על פי הקריטריונים הבאים:

א. משפחות במצב כלכלי קשה בעלות הכנסה נמוכה.
ב. משפחות במצב כלכלי פתאומי קשה.
ג. משפחות עם בעיות מיוחדות או בסטטוס: חד הורי, עולים חדשים ומשפחות עם חולי או נכות.

הפסקת פעילות:
1.אין כפל הנחות.
2.התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית מצדו במהלך החודש.
3.שיעור שיבוטל ע"י המדריך או הנהלת בית הספר יוחזר במועד מאוחר יותר. במידה ומסיבה כלשהיא לא יתאפשר החזר הקורס לתלמיד יוחזר למשתתף סכום יחסי.

3 הודעה על אי הגעה לקורס פרטני תתקבל עד 24 שעות לפני מועד השיעור. במקרה של הודעה מאוחרת השיעור יחויב                           בתשלום.

דמי טיפול ותנאי תשלום:
1.התשלום באמצעות כרטיס אשראי או במזומן.
2.משתתף שלא יתמיד בתשלומים, הנהלת בית הספר תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו לאחר התראה של שבעה ימים.
3.כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, שיעור הניסיון יכנס למניין השיעורים בתשלום. 

ביטול השתתפות:
1.בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המרכז הקהילתי.
2.ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות המייל, יש לוודא קבלת האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון, או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בלימוד לכל דבר.
3.ביטול קורס ייכנס לתוקפו שבועיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות בית הספר. המשתתף זכאי להמשיך בקורס עד סוף תקופת התשלו.